BLOG - Projekt Efektywny

bądź z nami na bieżąco

CSR, co to jest, społeczna odpowiedzialność biznesu

-

CSR - KOMPENDIUM WIEDZY - PROJEKT EFEKTYWNY

         W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie naszych klientów ideami CSR, postanowiliśmy stworzyć kompendium wiedzy na ten temat. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Państwu w zrozumieniu wagi zagadnienia i złożoności jego zastosowań. Zapraszamy do lektury, która może mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój Państwa firmy.

I. DEFINICJA CSR

         Współczesny biznes kładzie coraz większą uwagę na koncepcję społecznej Cele CSR.jpgodpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility - CSR). Koncepcja ta doskonali relacje między biznesem i społeczeństwem. O jej rosnącym znaczeniu świadczą działania instytucji, które zajmują się propagowaniem i wdrażaniem idei świadomego biznesu w społeczeństwie obywatelskim. Przedstawmy kilka przykładów owych działań:

1) Ministerstwo Gospodarki nadzoruje w Polsce prace Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

2) Komisja Europejska stworzyła wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, czyli ISO 26000.

3) Od ponad dekady powstają organizacje społeczne non-profit, ukierunkowane na promowanie CSR.

         Widzimy zatem, że koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stała się niezwykle ważnym elementem nowoczesnej gospodarki obywatelskiej. Oficjalne rozporządzenia Parlamentu Europejskiego definiują CSR jako ''koncepcję, w której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się wspierać działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska''. Ta definicja w pełni oddaje esencję nowoczesnego spojrzenia na odpowiedzialność korporacyjną.

II. FUNKCJE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

co to jest CSR.jpg         Przejdźmy teraz do opisu funkcji, które są spełniane przez prawidłowe działania CSR. Są one wynikiem długoterminowych strategii, wdrażanych dzięki kolektywnemu wysiłkowi wszystkich trybów przedsiębiorstwa - od kadry zarządzającej przez pracowników średniego szczebla do tzw. ''niebieskich kołnierzyków'' (ang. blue collars), czyli pracowników produkcyjnych lub administracyjnych niższego szczebla. W takim kolektywnym wysiłku szczególnie ważna jest zbiorowa świadomość roli, jaką odgrywa każda funkcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

         Funkcje odpowiednio zaplanowanego i wdrażanego CSR:

1) Funkcja społeczna - najważniejsza funkcja CSR, która określa cały sens tych działań. Funkcja społeczna to nic innego jak altruistyczne zachowania odpowiedzialnej firmy, która wspomaga rozwój społeczeństwa dzięki przemyślanym i zrównoważonym praktykom. Przykładami takich praktyk są działania wspomagające lokalną społeczność i współpraca z organizacjami charytatywnymi. Jest to często pomoc na ogromną skalę. Ilustracją funkcji społecznej może być działalność Tesco, brytyjskiego giganta handlu detalicznego. W samym tylko 2011 roku korporacja przekazała potrzebującym ponad ok. 75 milionów funtów. Tesco prowadzi również konsekwentne kampanie na rzecz rozwoju wiedzy o zdrowym trybie życia i dbałości o środowisko. Do tego wspiera przeróżne organizacje społeczne na całym świecie, definiując poważny, szeroko zakrojony CSR.

2) Funkcja koordynująca - określając tą funkcję, warto przytoczyć słowa dr Katarzyny Wilk, absolwentki uniwersytetu Yale i powszechnie szanowanej ekspertki od CSR. Uważa ona, że ''najbardziej dojrzały etap wdrażania CSR ma miejsce wówczas, gdy CSR pełni funkcję koordynującą, określa normy etyczne, wiąże się z identyfikowaniem ryzyka i jego zapobieganiem, buduje trwałe relacje i zaufanie wewnątrz firmy oraz z jej zewnętrznymi zróżnicowanymi interesariuszami.'' To zdanie w pełni wyjaśnia rolę funkcji koordynującej CSR, czyli regulację prawidłowych mechanizmów wewnątrz firmy w oparciu o etykę wyższego rzędu. Jeżeli przedsiębiorstwo jest uczciwe wobec samego siebie, tworzy trwałe fundamenty dla autentycznego rozwoju.

3) Funkcja budowy wizerunku - bardzo specyficzne pojęcie, które trzeba dokładnie wyjaśnić, ponieważ bywa często mylnie rozumiane. Większość ludzi uważa niestety, że budowa wizerunku jest nadrzędnym celem CSR. Tymczasem jest ona jedynie funkcją, która wynika z umiejętnie prowadzonych działań CSR; konsekwencją odpowiedzialnej polityki firmy, a nie celem samym w sobie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nie może być mylona z narzędziem PR-owym, wymaga całkowitej wiarygodności i szczerości intencji. Jeżeli będzie tylko atrapą, nie odniesie zamierzonego skutku, szkodząc przy okazji wizerunkowi korporacji.

III. CELE CSR.

CSR.jpg

         Jesteście już Państwo gotowi na wyjaśnienie celów CSR. Z pewnością każdy świadomy biznesmen zna ich zarys, ale warto skupić się na dokładnej definicji. Katalogując cele CSR, oparliśmy się o definicję A.B. Carrolla, którą zmodyfikował G. Lantos, jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie nowoczesnego CSR i międzynarodowego marketingu.

         Oto główne cele właściwie rozumianego CSR:

 1) Odpowiedzialność etyczna, czyli wypełnianie przez firmy obowiązków etycznych. Jest ona postrzegana jako moralny obowiązek dbania o wszystkie grupy, które są - lub potencjalnie mogą być - pokrzywdzone w wyniku działalności gospodarczej. Jak pisze Lantos, ''istotne jest rozciągnięcie odpowiedzialności na osoby trzecie, czyli niebiorące udziału w transakcji, które w danych okolicznościach ponoszą konsekwencje decyzji podjętych przez innych. ''

2) Odpowiedzialnośc altruistyczna (humanitarian), której głównym założeniem jest poprawa dobrostanu społecznego. Firmy wchodzące w rolę dobrego obywatela partycypują w rozwiązywaniu problemów społecznych i dążą do poprawy jakości życia obywateli.

3) Odpowiedzialność strategiczna, która opiera się na osiąganiu celów strategicznych. Wdrażając koncepcję społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorstwa traktują ją, jako sposób realizacji strategii rozwoju. Takie podejście powinno iść w kierunku integrowania praktyki gospodarczej z pozaekonomicznymi czynnikami wyznaczającymi ramy działania.

IV. PRZYKŁADY NOWOCZESNEGO CSR I FILOZOFIA KYOSEI

Jeżeli szukamy przykładów potęgi społecznej odpowiedzialności biznesu i jej korzyści, warto spojrzeć na międzynarodowy ranking reputacji CSR miesięcznika ''Forbes''. Pierwsze trzy miejsca należą w nim do firm, które są rozpoznawalnymi na całym świecie synonimami biznesowej klasy i wyznaczania trendów technologicznych. Te korporacje grają jedną z wiodących ról w postępie dokonywanym przez ludzkość. Pomaga im w tym głębokie rozumienie problematyki CSR.

         Czołówka rankingu reputacji CSR (Forbes):

1. Microsoft - pierwsze miejsce w pełni zasłużone, wypracowane latami konsekwentnej pracy nad etyką firmową. Każdy pracownik Microsoftu ma obowiązek angażowania się w życie swojej społeczności i podejmowania obywatelskich działań. Firma współpracuje z rządami wielu krajów, wspierając inicjatywy edukacyjne oraz walkę z biedą, a zarazem spełnia wszelkie normy dotyczące ochrony środowiska, imponując nienaganną transparentnością. Reputacja Microsoftu jest również w wielkim stopniu budowana przez niezwykłą filantropię współzałożyciela i wieloletniego prezesa firmy, słynnego Billa Gatesa, który co roku przeznacza miliardy dolarów na cele dobroczynne.

2. Google - kluczowym elementem reputacji jest tutaj najwyższy poziom traktowania pracowników. Google wzbogaca ich życie poprzez bogaty system inteligentnej motywacji. Stwarza znakomite środowisko pracy, promując przy tym rozwiązania progresywne i wrażliwe społecznie. Skutkiem takiego podejścia jest między innymi wizerunek Google jako ''najlepszego pracodawcy na świecie''. Docenianie wartości pracownika przekłada się potem na jego aktywny udział w obywatelskim społeczeństwie.

3. Walt Disney Company - największy i najpopularniejszy na świecie producent filmów animowanych doskonale rozumie związek polityki CSR z dopracowanym produktem. Filmy Disneya promują określone wartości, co przynosi przedsiębiorstwu znakomitą reputację. Poza tym Walt Disney Company dba o kształtowanie odpowiedniej postawy swoich pracowników, zachęcając ich do pracy na rzecz poprawy sytuacji ludzi społecznie wykluczonych.

Microsoft, Google, Walt Disney i inni liderzy rankingu Forbesa korzystają zazwyczaj z elementów modelu odpowiedzialności społecznej wprowadzonego przez Ryuzaburo Kaku, prezesa japońskiej firmy Canon. Tzw. filozofia Kyosei zakłada ewolucję podmiotu gospodarczego, który powinien osiągać coraz większą dojrzałość. Pięć poziomów Kyosei odpowiada w przybliżeniu układowi piramidy Maslowa. Etapem pierwszym jest fundament ekonomiczny, etapem drugim współpraca z personelem, etapem trzecim współpraca poza firmą. Ostatnie dwa etapy - czwarty i piąty - to globalny aktywizm i partnerstwo z rządem, wspólne rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych.

V. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W EVENTACH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU EFEKTYWNEGO

Eventy CSR.jpg         ''Etyka biznesowa nieustannie się rozwija, inwestorzy i klienci zwracają coraz większą uwagę na realizowane przez firmę przedsięwzięcia CSR. Zrównoważony rozwój oparty na świadomości globalnych problemów i obowiązkach wobec społeczności staje się główną zasadą funkcjonowania poważnych firm. Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, stworzyliśmy dla Państwa ''Piknik charytatywny'', event CSR na bardzo wysokim poziomie. Podczas ''Pikniku charytatywnego'' pracownicy biorą udział w szeregu pomysłowych konkurencji po okiem czołowych specjalistów na polskim rynku. Każde zadanie jest punktowane - zdobyte punkty przeliczane są na pieniądze, które wspomagają wybrany przez Państwa szczytny cel.''

         Cytowane słowa są wstępem do oferty, która jest jedną z propozycji CSR Projektu Efektywnego. Umożliwiamy Państwu zastosowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w imprezie o konkretnym celu. Pracownicy czują się dzięki niej częścią czegoś ważnego, prawdziwej obywatelskiej inicjatywy. Liczba zestawów konkurencji (m.in. ekstremalna wspinaczka wrestling sumo czy średniowieczne zawody strzeleckie) - jest niemal nieograniczona, na życzenie klienta możemy przedstawić katalog ponad stu możliwych do zorganizowania zabaw, z których każda posiada odrębną tożsamość i olbrzymi potencjał rozrywkowy. Zapewniamy także najwyższy poziom bezpieczeństwa, współpracujemy z instruktorami o wielkim doświadczeniu w pracy z grupami i nienagannym wykształceniu. W ten sposób pikniki charytatywne pikniki charytatywne z Projektem Efektywnym utrzymują stały, maksymalnie profesjonalny standard. Klikając link poniżej, przejdą Państwo do szczegółów tego niezwykle ciekawego eventu:

Impreza CSR.jpgCHARYTATYWNY PIKNIK CSR - PROJEKT EFEKTYWNY.

       Drugą równie ciekawą propozycją z zakresu imprez CSR jest scenariusz terenowy pt: "W obliczu zagrożenia". Uczestników eventu przenosimy do świata kataklizmu gdzie po przez splot nieszczęśliwych zdarzeń ratujemy życie wielu osobom. Gra terenowa z elementami team building.

Event CSR, w obliczu zagrożeniaW OBLICZU ZAGROŻENIA - PROJEKT EFEKTYWNY.

VI. ROLA ŚWIADOMEJ POLITYKI CSR WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE

         Obecnie polityka CSR staje się globalnym narzędziem najbogatszych ludzi na świecie, co powinno stanowić wzór dla pozostałych graczy biznesowych. Jeżeli spojrzymy na świat okiem świadomych altruistów, zrozumiemy korzyści, jakie odnosi społeczeństwo w symbiozie z harmonijnie się rozwijającym biznesem. Ta harmonia wymaga wprowadzenia zasad CSR zarówno w wewnętrznych, jak i w zewnętrznych działaniach firm. By pomóc w zrozumieniu znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu, przytoczmy słowa Richarda Bransona, właściciela m.in. firmy Virgin, posiadacza majątku, którego wartość przekracza osiem miliardów dolarów. - Wywracanie biznesu do góry nogami oznacza włączenie ludzi do kluczowych zadań firmy - tak, aby nasze działania pozwalały tworzyć więcej lepszych miejsc pracy, chronić i odbudowywać zasoby naturalne oraz sprawiały, by ludzie byli zdrowsi i szczęśliwsi. Aby jednocześnie przynosi biznesowi solidne zyski.  Od dawna powtarzam, że nie ma sprzeczności między celami społecznymi i ekologicznymi a komercyjnymi. W rzeczywistości one się wzajemnie wzmacniają, a przyszła zyskowność biznesu zależy od uwzględnienia wartości społecznych i ekologicznych w kluczowych strategiach biznesu. Wywracanie biznesu do góry nogami zasadniczo oznacza więc, że czynienie dobra jest korzystne dla biznesu - twierdzi Branson. Jeśli zlekceważymy jego słowa i zaniedbamy relacje ze społeczeństwem i środowiskiem naturalnym, wkrótce staniemy przed ogromnymi problemami, takimi jak radykalna zmiana klimatu czy rozwarstwienie społeczne i kryzys gospodarczy. Krótko mówiąc, dobry biznes można będzie robić tylko w dobrym świecie, co świetnie rozumieją ludzie tacy jak Branson czy Gates.

         Zmieniajmy więc świat i ulepszajmy standardy odpowiedzialnego biznesu,Imprezy CSR.jpg zaczynając od swojego przedsiębiorstwa i lokalnej społeczności. Organizacja eventów CSR i zwiększanie świadomości pracowników jest drogą ku przyszłości, budującą mosty porozumienia ponad podziałami. Właściwie prowadzona polityka odpowiedzialności przynosi wspaniałe efekty, pozytywnie wpływając nie tylko na społeczeństwo, ale także na rozwój firmy, jej wyniki finansowe i perspektywy. Nie bez powodu każda szanująca się firma zatrudnia już menedżerów do spraw CSR. Jeśli chcemy należeć do światowej elity i wyznaczać trendy, implementacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowi absolutny obowiązek. Ta efektywna strategia zarządzania jest świadectwem biznesowej dojrzałości.

GARŚĆ CIEKAWYCH LINKÓW DOTYCZĄCYCH PROBLEMATYKI CSR:

         Tworząc kompendium korzystaliśmy między innymi z pracy Agaty Rudnickiej - ''CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie''  i artykułów dr Katarzyny Wilk publikowanych na stronie www. nienieodpowiedzialni.pl

Masz pytania, komentuj!

Chcesz zlecić organizację fachowcom zapraszam do kontaktu!

Do zobaczenia na naszym BLOGU!

Jacob Radziwiłł

 

Edgazwaype dnia
levitra 20mg side effects registered users
http://levitra20mg-us.org - levitra online
levitra 5mg generic total posts
generic levitra
- levitra 20mg view unanswered posts
levitra rezeptfrei
Denzisicods dnia
viagra 20mg tablets the team
http://viagra-withoutdoctorsprescription.net - viagra without a doctor
viagra grneric
viagra without prescription
- herbs for ed
buy viagra today columbus oh
Tyrozevor dnia
viagra trackbacks deja un comentario
http://viagrawithoutdoctorsprescriptions.net - viagra without a doctor prescription
levitra viagra or viagra which is the best
viagra without a doctor
- viagra viagra market share special offer $0 99 per pill
buy tadalafil citrate viagra online overnight delivery
Thozasrhils dnia
levitra cialis or cialis which is the best
http://pharmashop-online.com - generic cialis usa
generic cialis supplies
generic cialis online
- cialis information side effects visitor messages
cialis 2 dollars 23 cents
Branzoncep dnia
levitra free prescription
http://levitra20mg-usa.net - levitra 20 mg
cheap levitra in thailand
levitra 20 mg
- levitra 5mg dosage you cannot reply to topics in this forum
levitra and alcohol side effects total posts
massage lyon france dnia
Cette disposition permettait a bien des amoureux d'echanger des signes,
a bien des coquettes d'ebaucher des passions; aucune mere prudente,
aucune directrice intelligente n'eut du y conduire
ses filles. http://www.sophiechassat.com
ajofbof dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
oejiqaqujim dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ipehetupa dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
enewelesnove dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
eatokacem dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
eniramuzotuud dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
uzoefow dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
udasohbouqefo dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
etugomepu dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
azihoyixuqoce dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
eyacuwuno dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
inuzeluja dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
osuyuruetiq dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
asaqicaicuhe dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
awujewanayur dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
apobowuhutok dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
uyosaviseso dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
efafbfeata dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
inocarec dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ahvicaxed dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ugomuziadezo dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
utuxiqea dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
eqehomezaq dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ebijeeko dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
eferavokuf dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ijamekobehe dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
opusoaqakadea dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
fakubekea dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
uqedolohoc dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
cagejusive dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
xewetufuqer dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
abuvupoyoqaj dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ujuxanage dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
emakiqanear dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
oxelaba dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ehakazob dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
xasucita dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
kiyopijab dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
iegosacferico dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ujaruwoa dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
adlefodujoxiv dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ejoxveo dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
uliisgobojiyu dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
idiclisuvo dnia
http://usa-onlineprednisone.net/ - usa-onlineprednisone.net.ankor salbutamol-ventolin-buy.net.ankor http://online-viagracanada.net/
ClyzeBoicy dnia
cialis 10mg.
http://cialiswithoutdoctor.org - cialis without a doctor's prescription
vigara
cialis without a doctor prescription usa
- buy viagra generic
ciallis viagra sialis
apanisojuma dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
atowalajebogo dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
isacevomeq dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
iqulose dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
eomiocufox dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
ajiagav dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
ogelazicl dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
aljuralosamaw dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
afiuobuxzi dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
ajonovelu dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
upkuluva dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
Francincenry dnia
Levitra Filmtabletten 20mg Effet Du Cialis Buy Urosin Cialis Generique Paypal Cialis Precio En Espana Propecia Largo Plazo viagra Vitomanhills Priligy Diarrea Vendita Viagra In Germania
Billyzcon dnia
viagra nz
http://viagra-withoutadoctor.net - viagra without a doctor prescription
viagra uk buy
viagra without a doctor prescription
- yohimbe viagra
viagra no prescription
Jazesrow dnia
cheapest generic cialis
http://viagra-withoutadoctors.com - viagra without a doctor prescription
cialis generic offline
viagra without doctor prescription
- help ordering cialis
cialis harder
Maziolem dnia
cialis mg
http://viagra-withoutdoctors.com - viagra without a doctor prescription
canadian pharmacy cialis 20mg you cannot reply to topics in this forum
viagra without a doctor prescription
- medicine cialis
cialis for women effects keywords
islnjNinty dnia
anabolic definition
- anabolics

where to buy anabolic steroids
- were to buy anabolic steroids
aqakonurhuj dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
oxioraf dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
aruxvog dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
efasodorekewz dnia
http://100mgcheapest-price-viagra.com/ - 100mgcheapest-price-viagra.com.ankor tadalafil-buy-5mg.com.ankor http://20mgprednisone-order.com/
Kenndips dnia
Metamorphin Where To Buy In Canada Levitra Overnight Injectable Amoxicillin For Dogs What Is Keflex Prescibed To Treat Cheap Antabuse Online Venta De Priligy En Espana Buy Flagyl 500mg Online Cost Of Viagra Cephalexin Antibiotic Used For Buy Amoxicillin Online Canada Toronto Kamagra Forum Amoxicillin Manufacture
eladegiz dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
awuculifis dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
uyapogug dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
vqaufupilay dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
mqezoesbe dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
iqotorelw dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
ixeyeribuox dnia
http://100mg-viagracanada.com/ - 100mg-viagracanada.com.ankor sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
GlennaHoimb dnia
http://asuh.hawaii.edu/drhazelton/cheap_clozapine_online_no_prescription_clozapine_no_prior_prescription - Clozapine Online Deal. Tonsillitis Cephalexin Claritin D Diet Pills Toprol Xl Homepage Zolpidem Tartrate Immediate Release Anaphylactoid Reactions . Clarinex Tylenol Pm Effexor Drug Wiki . Singulair 2009 Mood Changes What Is Imitrex Product How Long To Remove Prozac Spironolactone Treatment For Facial Lipitor Pbs Atorvastatin Calcium Zyprexa De Health
https://anaw.org/eng/forums/forum/forum-one - Where To Buy Gold Viagra Order Visa, Gold Viagra Online Us http://tekcorner.ca/forum/forum/sales/65750-buy-curam-fedex-no-prescription-cheap-curam-online-canada - http://tekcorner.ca/forum/forum/sales/65750-buy-curam-fedex-no-prescription-cheap-curam-online-canada https://pharmaken.net/forums/topic/atopex-quality-product-buy-cash-delivery-atopex - Buy Atopex no rx cheap http://forum.clashfordawn.com/forum/main-forum/71300-buy-penegra-pharmacy-no-prescription - http://forum.clashfordawn.com/forum/main-forum/71300-buy-penegra-pharmacy-no-prescription https://www.lifinews.co.uk/forum/viewtopic.php?f=1&t=1349202 - Buy Liquid Oxcarbazepine - - Oxcarbazepine non prescription Plan B Excessive Abuse Buy Prevacid Solutabs Levaquin 760 Iv http://www.alcoholandolderhealth.co.uk/forums/topic/buy-indapamide-low-prices-buy-indapamide - Indapamide Overnight American Express No Prescription http://autographics-inc.com/node/101867 - tacrolimus online canada, cheap tacrolimus http://www.binaryoptions.ac/forums/topic/buy-cialis-jelly-u-p-s-shipping-cheap-cialis-jelly-no-script - http://www.binaryoptions.ac/forums/topic/buy-cialis-jelly-u-p-s-shipping-cheap-cialis-jelly-no-script/ http://www.av200.org/forums/forum/general-discussion - Buy Himcolin Online Visa No Prescription Ofloxacin is a synthetic broad-spectrum antimicrobial agent. Quality confirmed by NMR HPLC. See customer reviews, validations product citations.
Buy Trimethoprim 100mg online at lowest discount price. Free shipping on many products. Licensed and certified Canadian pharmacy. Satisfaction Guarantee.
http://www.herballove.com/forum/buy-generic-gleevec-online-no-prescription-buy-gleevec-pills - purchase Gleevec Pills purchase generic Gleevec online No Prescription
iyjupazan dnia
[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
oxeznohi dnia
[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
emopekoseikan dnia
[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
ayavefu dnia
[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
himiyaleg dnia
[url=http://100mg-viagracanada.com/]100mg-viagracanada.com.ankor[/url] sertralinezoloftonline.com.ankor http://20mg-tadalafil-lowest-price.com/
Skomentuj
(Twój email nie będzie publicznie wyświetlany.)


Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.


Zostaw swój nr telefonu,
Oddzwonimy do kilku minut.
Dziękujęmy, przyjęto zgłoszenie.
Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
Zamknij Zamów rozmowę